КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ,
СПЕЦИАЛИЗИРАНА В РАЗРАБОТВАНЕТО
И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ
ПО ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ

С над 15 години опит в тази област, нашите специалисти лесно се адаптират към изискванията на пазара, познават много добре механизмите на европейските средства и идентифицират възможностите за получаване на еврофинансиране. Те ефективно управляват проектните дейности, взаимоотношенията с публичните власти и с частни компании, редовно участват в престижни курсове и конференции, за да подобряват постоянно знанията си в упражняваната област. 

Консултантската услуга за европейски фондове се осъществява в следните основни направления:

  • Национални оперативни програми: “Развитие на селските райони“, Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентноспособност“, „Програма за морско дело и рибарство“.
  • Програми за трансгранично сътрудничество.
  • Други донорски програми, които се реализират в страната и програми на ЕК.

Услугите които предоставяме обхващат комплекс от всички основин етапи в програмирането:  предварителна консултация, разработка на проект за кандидатстване и управление на проекта по време на неговата реализация до окончателно постигане на целите и получаване на финансиране, търсене на партньорства, обучение.

Достъпът до европейски фондове може да бъде предизвикателство за бенефициентите, независимо от категорията, към която принадлежат. Понастоящем има възможности за финансиране за множество профили на бенефициенти, от микро, малки, средни и големи предприятия, както и неправителствени организации, земеделски производители и публични органи.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
ЕВРОПРОЕКТИ ИНТЕЛЕКТ ЧРЕЗ СВОИТЕ КОНСУЛТАНТИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ В СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ, ПРЕДЛАГА НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

Предпроектни проучвания

Извършваме предпроектни проучвания за микро, малки, средни и големи предприятия, като се грижим внимателно да изработим технико-икономическата документация

Бизнес планове

Ние внимателно разработваме, заедно с клиентите, изчерпателни бизнес планове, като гарантираме, че техният бизнес отговаря на условията за финансиране.

Подготовка на проектна документация

Ние гарантираме, че кандидатурите за финансиране отговарят на всички законови изисквания, което значително намалява възможността проектите да бъдат отхвърлени.

Изготвяне на документи за поръчки и търгове

Нашите консултанти с голям опит осигуряват правилното изготвяне на досиета за поръчки и търгове, свързани с инвестиционни проекти.

Счетоводна експертиза

Предприемаме всички необходими действия за одобряване и проверка на счетоводните документи и записи, за да осигурим възстановяване на направените разходи.

Изготвяне на заявки за плащане

Подготвяме необходимите документи за междинни и окончателни плащане и се уверяваме, че те ще бъдат подадени навреме.

Оценка на проекти

По време на изпълнението на проектите за финансиране събираме необходимата информация за проверка на начина, по който се развиват и анализираме напредъка им..

Техническа помощ

Предлагаме техническа помощ по време на изпълнението на проектите, както и след приключването им, като поддържаме постоянен контакт с нашите клиенти.

КАК РАБОТИМ

КОНТАКТ С ЕКСПЕРТИТЕ НА ЕВРОПРОЕКТИ ИНТЕЛЕКТ

Без специализирана помощ достъпът до средства може да бъде значително затруднен, като основната цел на Европроекти Интелект е да осигурим на кандидата реални шансове за одобрение на проекта му.

Консултантската услуга за европейски фондове е комплексна и не цели само предоставяне на необходимата информация за получаване на финансиране. На първо място, кандидатът се свързва с опитен консултант, който ще събере цялата необходима информация и след това ще определи най-добрия източник на финансиране. След намирането му, кандидатът ще бъде постоянно информиран за възможностите и условията за финансиране, като евентуалните въпроси относно избрания източник ще получи в най-кратки срокове съответните отговори.

ПОДГОТОВКА И РАЗРАБОТКА НА НЕОБХОДИМАТА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

След завършване на първата стъпка, намиране на точния източник на финансиране се преминава към събиране на всички данни, необходими за подготовка на документацията за финансиране, идентифициране на одобренията и документите, изисквани от съответната програма. След това се съставя техническата документация и информацията се адаптира така, че да отговаря на изискванията, публикувани в ръководството на кандидата.

Изготвянето и разработката на проектната документация, която включва както идентифициране на целите, така и обосновка на нуждите, както и детайлизиране на конкретните необходими действия, също са отговорност на Европроекти Интелект. С това ние гарантираме, че проектната документация отговаря на критериите за допустимост, наложени от финансиращата програма и че проектът ще бъде одобрен – предлагаме услуги за предпроектни проучвания, бизнес планове, заявления за финансиране и т.н.

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ КАКТО ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ТАКА И СЛЕД ТОВА

В Европроекти Интелект гарантираме, че по време на изпълнението на проекта кандидатът ще се възползва от специализирана помощ. Освен редовна информация за условията на финансиране и възможни промени, ние също така предоставяме съдействие при подаване на документация, сключване на договор, изпълнение и поддържане на контакт с донорската организация  до края на проекта, както и техническа помощ при междинно отчитане и след изпълнение и завършване на проекта. 

Ние предлагаме пълен пакет от консултантски услуги, който гарантира на кандидата не само високи шансове за одобрение на проекта за финансиране, но и прост, бърз и удобен процес, в който той ще бъдете постоянни в контакт с един от нашите експерти.

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.