Оперативни програми

ПВУ – BG-RRP-3.005 – Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  17.10.2022 – 19.12.2022 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА

30 600 000 лева

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ?

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, ориентирани към повишаване нивото на дигитализация на основната им икономическа дейност.

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021-ва година, който е ≥ 1 заето лице

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

7) Да са заявили подкрепа за основен код на икономическа дейност, който не попада в недопустими сектори и раздели от КИД-2008.

НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
 • J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

8) Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12): Списък на ИКТ услуги за които може да се кандидатства

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

 • Създаване на онлайн магазин;
 • Създаване на корпоративен уебсайт;
 • Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
 • Въвеждане на Модул за управление на производството;
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
 • Изграждане на система за архивиране на информация;
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията и от трите групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения в Приложение „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ?

Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12). Разходите за заявените услуги/решения следва да са заложени от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“.

КОЛКО Е ПОМОЩТА?

Максимален интензитет на помощта: 100%

Минималния интензитет на помощта – 3000 лв.

Максималният интензитет на помощта – 20000 лв.

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  17.10.2022 – 19.12.2022 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Процедурата е пряко насочена към улесняване на достъпа на предприятията до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност, постигайки базовите нива на цифровизация (първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“), като основни изисквания за последващо преминаване към по-високите нива на цифрова трансформация. Новите технологии и решения, базирани на ИКТ следва да допринaсят за оптимизиране на системите за управление в МСП, увеличаване на производителността, подобряване на пазарното присъствие на предприятията и развитие на потенциала им за устойчивост и растеж.

ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА

30 600 000 лева

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ?

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия, ориентирани към повишаване нивото на дигитализация на основната им икономическа дейност.

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

3) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

5) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021-ва година, който е ≥ 1 заето лице

6) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

7) Да са заявили подкрепа за основен код на икономическа дейност, който не попада в недопустими сектори и раздели от КИД-2008.

НЕДОПУСТИМИ СЕКТОРИ:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В  „Добивна промишленост“;
 • сектор F  „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“: раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“;
 • J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“: раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“ и раздел 63 „Информационни услуги“.

8) Кандидатите не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездно финансиране, в случай че са предприятие, получило ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии “ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ?

По процедурата са допустими услуги и решения от следните три групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12):Списък на ИКТ услуги за които може да се кандидатства

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения:

 • Създаване на онлайн магазин;
 • Създаване на корпоративен уебсайт;
 • Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:

 • Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);
 • Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;
 • Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);
 • Въвеждане на Модул за управление на производството;
 • Въвеждане на Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);
 • Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);
 • Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

 • Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;
 • Изграждане на система за защита на информацията в локална мрежа;
 • Изграждане на система за архивиране на информация;
 • Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация.

Предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват една или повече от услугите/решенията и от трите групи съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ Кандидатите трябва да включат избраните услуги/решения в Приложение „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“.

КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ?

Разходи за услуги и решения съгласно „Списъка на допустимите услуги и решения в областта на ИКТ“ (Приложение 12). Разходите за заявените услуги/решения следва да са заложени от кандидатите в Приложение 13 „Заявени услуги и решения съгласно Списъка на допустимите ИКТ услуги и решения“.

КОЛКО Е ПОМОЩТА?

Максимален интензитет на помощта: 100%

Минималния интензитет на помощта – 3000 лв.

Максималният интензитет на помощта – 20000 лв.

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.