Оперативни програми

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  18.07.2022 – 30.09.2022 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство.

ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА

До левовата разностойност на 15 000 000 евро

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ?

Организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Организациите трябва да отговарят на едно от следните условия:

 • да са висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование, и да имат актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“, „Ветеринарнамедицина“, „Горско стопанство“;
 • да са професионална гимназия по Закона за професионалното образование и обучение и да имат право да обучават по професии от професионални направления 621 „Растениевъдство и животновъдство“, 623 „Горско стопанство”, 541  „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“;
 • да са научни институти или опитни станции, които извършват научни изследвания и научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство и да са организации по Закона за Селскостопанската академия, Закона за Българската академия на науките, Закона за горите.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ?

По подмярката се подпомага  организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското и горското стопанство.

Демонстрационните дейности са практически занятия по определена тема с цел придобиване на информация и запознаване в реални практически условия с:

 • представяне на  технологии и специализирана техника за извършване на различни земеделски дейности, като  обработване на почвата, прибиране на реколтата, напояване, торене, използване на препарати за растителна защита;
 • техники, методи и оборудване за определяне на качеството на продукцията;
 • нови сортове (хибриди) растения или подобрена порода животни;
 • специални практики,  техники и технологии или съоръжения, свързани с опазване на околната среда,  подобряване на ефективността на използване на ресурсите и прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика.

КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ?

 1. Разходи за организирането и предоставянето на обучението.
 2. Разходи за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците в обучението.
 3. Разходи за инвестиции.

Всички разходи се изплащат на бенефициента по подмярката. При възстановяването на разходите по т. 1 и т.2  ще се прилага система на ваучери. Ваучерите ще бъдат за демонстрационна дейност по подмярка 1.2. В националното законодателство по мярката ще се предвиди максимален брой ваучери за демонстрационни дейности за един земеделски стопанин или горски стопанин за една година.

Разходите за инвестиции по т. 3 могат да включват разходи за закупуване или вземането на лизинг на нови машини и оборудване до пазарната цена на актива.

Разходите за инвестиции ще бъдат допустими за проекти за демонстрационни дейности при следните условия:

 • в проекта се предвиждат минимум 5 демонстрационни дейности;
 • необходимостта от инвестицията се обосновава съобразно условията на демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности;
 • подкрепените активи ще се използват за демонстрационни дейности в период от минимум 5 години след одобрението на проекта.

КОЛКО Е ПОМОЩТА?

Максимален интензитет на помощта: 100%

Минималния интензитет на помощта – неприложимо

Максималният интензитет на помощта – БФП се отпуска под формата на стандартни разходи по дейности, за един обучаем, както и за разходи за инвестиции.п

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.