Финансиращи програми

ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Основна цел:

на Планът за възстановяване и устойчивост е икономическо и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от Covid-19.

Конкретните цели на плана са: 

  • Кумулативен растеж на БВП за периода 2021-2025 г. – 21.7%; 
  • БВП на глава от населението в Стандарт на покупателната способност (СПС) за 2025 г. – 62% от средния за ЕС; 
  • Коефициент на безработица през 2025 г. – 3.5%; 
  • Дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия през 2024 г.- 26%; 
  • Кумулативно намаление на енергийната интензивност на икономиката за периода 2021-2024 г. – 10%; 
  • Кумулативно намаление на въглеродната интензивност на икономиката за периода 2021-2024 г. – 10%; 
  • Дял от домакинствата с високоскоростна цифрова свързаност през 2025 г. -100%; 
  • Дял от населението с поне основни умения в областта на цифровите технологии през 2025 г. – 50%; 
  • Внедряване на цифрови технологии в предприятията (DESI) през 2025 г. – 35%.

Планът за възстановяване и устойчивост включва 4 основни стълба,както следва:

Иновативна България

основната цел на стълба е повишаване на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж, чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях – 26.9% от планираните средства. Компоненти: Образование и умения; Научни изследвания и иновации; Интелигентна индустрия.

Зелена България

основната цел на стълба е устойчиво управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план – 38.1% от планираните средства. Компоненти: Нисковъглеродна икономика; Биоразнообразие; Устойчиво селско стопанство.

Свързана България

основната цел на стълба е повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, чрез подобряване на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаване на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал – 17.4% от планираните средства. Компоненти: Цифрова свързаност; Транспортна свързаност; Местно развитие.

Справедлива България
основната цел на стълба е фокусирана върху хората в неравностойно положение за постигане на по- включващ и по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите – 17.7% от планираните средства. Компоненти: Бизнес-среда; Социално включване; Здравеопазване.

За още информация може да разгледате нашите отворени и настоящи процедури по долу или да получите на www.nextgeneration.bg

Европроекти интелект

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.