ТУК МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ВСЕКИ ДЕН
НАЙ-НОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Списък на населените места, които влизат в списъка на селските райони

От общо 264 общини в България, 231 са определени за селски общини. Всички населени места в дадена селска община влизат …

Списък на производствените дейности, които се финансират по мярка 6.4

СЕКТОР C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ C    ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 10.7    Производство на хлебни и тестени изделия 10.71    Производство на хляб, хлебни и …

BG16RFOP002-6.002. Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ОПИК ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  03.05.2022 – 23.05.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни …

Заетост за теб

Предложение на ЕК за създаване на индивидуални сметки за обучение и микроквалификация

ОПРЧР Европейската комисия отправи препоръки към Съвета за въвеждане на индивидуални сметки за обучение и микроквалификации във всички държави-членки на …

Нова процедура подкрепяща внедряване на енергийно ефективни технологии ще стартира до края на март.2022

ОПИК Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/, подготвя документация по обявяване на процедура за …

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОЧАКВАН ПРИЕМ:  януари– март 2023 г. Проектите по Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности трябва да се изпълняват на …

ПРСР – Подмярка 1.2. Демонстрационни дейности и действия по осведомяване

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  18.07.2022 – 30.09.2022 г. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА  Подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности …

Заетост за теб

Проект BG05M9OP001-1.106 Заетост за теб

ОПРЧР Проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“ Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна …

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.