Оперативна програма

ПРОГРАМА
"КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
2021-2027"

 

Програма „Конкурентоспособност и и новации в предприятията за периода 2021-2027 г. (ПКИП 2021-2027 г.) е насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация.

Цел на политика 1 „По-конкурентноспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“ чрез следните специфични цели:
  1. Специфична цел „Развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии“

  2. Специфична цел „Усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните органи“

  3. Специфична цел „Насърчаване на устойчивия растеж и конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места, включително чрез производствени инвестиции“.

Цел на поликита 2 „По-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа с икономика в преход към нулеви нетни въглеродни емисии чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и устойчива градска мобилност „чрез следните цели:
  1. Специфична цел „Насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите парникови газове“

  2. Специфична цел „Насърчаване на прехода към кръгова и ресурсоефективна икономика“

За още информация може да разгледате нашите отворени и настоящи процедури по долу или да получите на www.opic.bg

Европроекти интелект

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.