Оперативни програми

BG-RRP-3.006 Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление

ОЧАКВАН ПРИЕМ : февруари-март.2023

Основна цел на програмата:

Програмата за Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление ще даде възможност на фирми да получат безвъзмездни средства  за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление до 1 MW (мегават), комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

ВАЖНО: Мярката е насочена единствено към слънчева фотоволтаична енергия и има като задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение, което допринася за баланса в произведената мощност и подпомага преодоляването на един от недостатъците на възобновяемите източници, а именно непостоянното производство.

Кой може да кандидатства:

Микро, малки, средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП, малки дружества със средна пазарна капитализация или дружества със средна пазарна капитализация,които имат минимум три приключени финансови години (2019 г., 2020 г. и 2021 г) и които да са реализирали минимум следните нетни приходи от продажби за финансовата 2021 г., както следва:

 • Микро предприятия ≥ 80 000 лева;
 • Малки предприятия ≥ 187 000 лева;
 • Средни предприятия, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева.
 • Допустими са всички сектори на икономическа дейност с изключение на предприятията от сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“ и сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;

Допустими разходи:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер

ВАЖНО:Всички посочени разходи следва да са необходими и пряко свързани с изгражданите фотоволтаични системи в комбинация с батерии

Процент на финансовата помощ:

Интензитет на помощта: от 35% до 50% от общо допустимите разходи по проекта в зависимост от региона и категорията на предприятието, както следва:

 • Микро и малки предприятия – 50% (независимо от местоположението на компанията);
 • Средни предприятия извън Югозападен регион на планиране – 50%;
 • Средни предприятия попадащи в Югозападен регион на планиране – 45%;
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация звън Югозападен регион на планиране – 45%;
 • Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация попадащи в Югозападен регион на планиране – 35%;

Размер на финансовата помощ:

Бюджет на процедурата:

 • Минимален размер на помощта: 100 000 лв.
 • Максимален размер на помощта: 1 000 000 лв.

Условия за допустимост Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система за собствено потребление в рамките на проекта не следва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД)но не повече от 1 MW;
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, изградена по проекта.
 • Изградените по настоящата процедура фотоволтаични системи за производство на електрическа енергия в комбинация със съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Приложение 14;
 • Инвестицията трябва да се изпълняват върху сграда/имот, която е изцяло собственост на кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата, същият следва да притежава документ за учредено право на строеж върху имота;
 • Инвестицията не може да се изпълнява върху сграда/имот, които се ползват от кандидата чрез договор за наем или концесия;
 • Фотоволтаичната система и локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии) следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.