Оперативни програми

ПВУ – BG-RRP-3.004 – Технологична модернизация

ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  22.07.2022 – 21.09.2022 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Основната цел на подкрепата по тази процедура е повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига.

Предприятията ще получат подкрепа за закупуване на ново технологично оборудване с акцент цифровизацията на производствените процеси и постигане разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

ОБЩ РАЗМЕР НА БФП ПО ПРОЦЕДУРАТА

260 000 000 лева

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ?

 • По процедурата могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия, които отговарят на следните изисквания:

  1) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

  2) Реализирали са нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • за микро предприятия >= 210 хил. лв.
  • за малки предприятия >= 750 хил. лв.
  • за средни предприятия >= 3 млн. лв.

  3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
  • микро предприятие ≥ 52 000 лева
  • малко предприятие ≥ 187 000 лева
  • средно предприятие ≥ 750 000 лева

  4) Да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:
  Високотехнологични производства:
  C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
  C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  Средно към високотехнологични производства:
  C20 Производство на химични продукти
  C27 Производство на електрически произведения
  C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
  C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
  C30 Производство на превозни средства, без автомобили
  Други производства:
  Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
  Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
  J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  J60 Радио- и телевизионна дейност
  J61 Далекосъобщения
  J62 Дейности в областта на информационните технологии
  J63 Информационни услуги
  M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
  M72 Научно-изследователска и развойна дейност
  Регионалните приоритетни сектори:
  C10 Производство на хранителни продукти
  C11 Производство на напитки
  C13 Производство на тъкани
  C14 Производство на облекло
  C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
  C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
  C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  C24 Производство на основни метали
  C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  C31 Производство на мебели
  C32 Производство, некласифицирано другаде
  C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  J58 Издателска дейност

КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ?

 • 1. Закупване на машинисъоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
  2. Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
  • разходи за придобиване на специализиран софтуер;
  • разходи за придобиване на ERP системиCRM системи и/или MOM/MES системи – до 50 000 лева.
  Недопустими ще са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

КОЛКО Е ПОМОЩТА?

Максимален интензитет на помощта: 50%

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
• За микро предприятия – 180 хил. лева, но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
• За малки предприятия – 350 хил. лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
• За средни предприятия – 700 хил. лева, но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.