Заетост за теб

Проект BG05M9OP001-1.106 Заетост за теб

ОПРЧР Проект BG05M9OP001-1.106 „Заетост за теб“ Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет № 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и …

Проект BG05M9OP001-1.106 Заетост за теб Read More »