ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ОЧАКВАН ПРИЕМ:  септември – октомври 2022 г. Проектите трябва да се изпълняват на територията на  селските общини. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към: 1. Производствени дейности; 2. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и …

ПРСР – Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности Read More »