Финансиращи програми

ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" 2021-2027

Проектите в Програмата за развитие на селските райони през новия програмен период 2021-2027 г. ще бъдат насочени към:

  • стартова помощ за млади земеделски стопани;
  • биологично производство;
  • необлагодетелствани райони;
  • подпомагане на малки стопанства, както и инвестиции в стопанствата;
  • преработка на селскостопански продукти и неземеделските дейности.

Подпомагане на млади земеделски стопани

Предвижда се подпомаганена млади и малки земеделски стопани чрез безвъзмездна помощ, в случай че стопанството им е до 20 000 евро СПО. Финансирането ще бъде 100% за сметка на програмата. Целта е подкрепата да бъде достъпна за по-голям брой земеделски стопанства, като същевременно кандидатстването и финансирането се извърши по лесен и достъпен начин.

 

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

Мярката има за цел да обхване микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места, включително диверсификация на икономическите дейности на земеделските стопани, които преобладават в тези райони.

Икономическото развитие в селските райони следва да улесни стопанската дейност и да стимулира дейности за насърчаване на местната конкурентоспособност, постигане на жизненост на населените места в селските райони и качеството и стандарта на живот, както и да се подобри степента на развитие на човешкия капитал и инфраструктура. Мярката се изпълнява на територията на всички селски общини.

Подкрепа за иновации

Успешните стратегии за системи за знания и иновации в селското стопанство включват:

  • засилване на обмена на знания и укрепване на връзките между изследванията и практиката, укрепване на всички консултантски услуги в областта на селското стопанство и засилване на тяхната взаимосвързаност в рамките на системите за знания и иновации в селското стопанство
  • засилване на мултидисциплинарните и трансграничните интерактивни иновации
  • подкрепа за цифровия преход в селското стопанство.
За още информация може да разгледате нашите отворени и настоящи процедури по долу или да получите на www.mzh.goverment.bg

Европроекти интелект

ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРСР

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРСР

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.