Оперативни програми

BG16RFOP002-6.002. Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

ОПИК


ПЕРИОД НА ПРИЕМ:  03.05.2022 – 23.05.2022 г.

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА ?

Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Юридически лица или еднолични търговци,регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Кандидати, които имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.
 • Кандидати, които отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия.
 • Кандидати, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008). Кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2020 г.
 • Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, съгласно закон

Не са допустими за кандидатстване: 

1. Микропредприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район.

2. Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност в областта на преработка и/или маркетинг на горски продукти.

3. Предприятия от сектор С:

 • 10 Производство на хранителни продукти
  • 10.1 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия
  • 10.2 Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
  • 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
  • 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини
  • 10.5 Производство на мляко и млечни продукти
  • 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
  • 10.81 Производство на захар
  • 10.83 Преработка на кафе и чай
  • 10.84 Производство на хранителни подправки и овкусители
  • 10.91 Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни
  • 11.02 Производство на вина от грозде
  • 11.03 Производство на други ферментирали напитки
  • 11.06 Производство на малц

4. Предприятия от сектор рибарство и аквакултури.

5. Предприятия, осъществяващи  основна икономическа  дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ?

Дейности, насочени към  подобряването на енергийната ефективност в предприятието. Предвидените за придобиване по проекта материали и оборудване трябва да са сред посочените в Списъка на допустимите категории материали и оборудване. Дейности свързани с изпълнение на мерки за енергийна ефективност на самостоятелни административни сгради, на сгради, които не са въведени в аксплоатация, на сгради които не са собственост на предприетието-кандидат, както и такива, свързани с изграждане на изцяло нови сгради не са допустими.

КАКВИ СА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ?

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории материали и оборудване.
 • Разходи за консултантски услуги за въвеждане на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – до 7 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги по сертифициране на система за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001 – до 9 000 лв.

КОЛКО Е ПОМОЩТА?

Максимален интензитет на помощта: 50%

Минималния интензитет на помощта е 25000 лв.

Максималният интензитет на помощта е 150000 лв.

За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Всеки проект не следва да надвишава 10  месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

За още програми и новни:

Заявка за консултация

Забележка:

• Европроекти Интелект гарантира конфиденциалност на информацията получена от потенциалните бенефициенти;

Очаквайте потвърждения на вашето запитване, както и ще изпратим необходимата информация във връзка с вашито запитване.